การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) สภ.บ้านฝาง ประจำปีงบประมาณ 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต